Klauzula informacyjna dla Klientów
„Informacje dla Klientów w przedmiocie przetwarzania danych osobowych”
 
Administratorem danych osobowych, które zostaną udostępnione przez Klienta jest WOODMANN sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ulicy Kard. St. Wyszyńskiego 7  zwany w dalszej części Administratorem. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami
o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
("Rozporządzenie"), tj. przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy. 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, dane osobowe Klienta przetwarzane będą w następujących celach: uregulowania praw i obowiązków stron w zawartej umowie o świadczenie usług transportowych (przewóz i spedycja), sprzedaży drewna oraz innych materiałów zawartych w ofercie WOODMANN, prawidłowego wykonania umowy przez strony, rejestrowania i finansowego rozliczania usług, windykacji, archiwizacji.
Decyzje dotyczące Klientów nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe Klientów przekazywane mogą być jedynie podwykonawcom oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe i prawne. Kategorie danych osobowych Klientów przetwarzanych przez Administratora obejmują jego imię i nazwisko, firmę, adres, e-mail, nr telefonu, numer NIP, numer rachunku bankowego a także inne dane osobowe, przekazane przez Klienta Administratorowi w zależności od woli i potrzeb Klienta.
Dane osobowe Klienta przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 10 lat od chwili pozyskania danych osobowych przez Administratora.
Klient:
  •  ma prawo żądać od Administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych,
  •  ma prawo sprostowania danych,
  •  ma prawo do bycia zapomnianym,
  •  ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych,
  •  ma prawo do przenoszenia danych,
  •  ma prawo do sprzeciwu,
  •  w przypadku, w którym Administrator podejmowałby decyzję w sposób zautomatyzowany – ma prawo do zaprzestania podejmowania zautomatyzowanych decyzji,
  •  ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  •  ma prawo do niewyrażenia zgody bądź cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkujące otrzymywaniem bezpośredniej informacji handlowej od Administratora w każdym czasie.
Powyższe uprawnienia realizowane mogą być przez Klienta w dowolnej formie. Przekazanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek w zakresie w jakim na ich podstawie realizowana będzie umowa przez Administratora – niezbędne do zawarcia umowy.